കേരളപ്പിറവി ദിനാചരണം: ഭരണ ഭാഷ-മലയാള ഭാഷ – പ്രതിജ്ഞ

Malayalam-pledge

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പൂഞ്ഞാറിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക ജീവനക്കാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കേരളപിറവി ആഘോഷം നടന്നു. ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജീവനക്കാർ ഭരണ ഭാഷ-മലയാള ഭാഷ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു.    

MAZE 2.0

maze-2018-intro-2-2

MAZE 2.0, the flagship event of the College of Engineering Poonjar is a fun and exciting celebration of technology followed by a list of fantabulous interactive sections. An evening for techies with most respectful speakers. This extravaganza will contain two Read More …

Electronic Product Design Workshop

robo4

The students of College Of Engineering Poonjar, under the Electronics Students Association conducted a workshop on ‘Soldering practice for electronic product design’ on 13/10/2018. The program coordinator was Najmal A, Asst. Prof., ECE Department. The students of first & second Read More …

Flood Relief and Rehabilitation Works by CEP Students

flood2

Cleaning at Mutom Grama Panchayath (Clean Idukki) Survey @ Edathua Panchayth Electrical Works at Chengannur Electronic Equipment Repairing at Kozhikkode Incubation Team at Kozhikkode Material Collection at Poonjar Packing at Aymanam Panchayath Swacha Vidyalaya Project at Chengannur Survey at Vaikkom Read More …

Encouraging Participation in Rehabilitation Activities

rehab2

In order to ensure the participation of Engineering students in Rehabilitation Activities in Flood Affected Areas, the College will re-open only on 3rd September 2018. KTU has decided to award grace marks to students who participate in Rehabilitation Activities of Read More …

Rehabilitation Project

rehab

Interested students are requested to report in the College on 29-08-2018. For details, contact Sanchu S, Asst. Prof in ME @ 9446307826 Volunteer Registration Page (Student/Alumni/Faculty/Staff)

M.Tech Spot Admission

Spot admission will be conducted to a few vacant seats in M.Tech degree programs offered in the College . For information please contact at 9446132764 or 8547005035.

B.Tech Spot Admission

Candidates seeking admission for B.Tech programs in Computer Science & Engg.,  Electronics &Communication Engg., and Electrical & Electronics Engg. are requested to report at the College with Original certificates. For details contact at 94-47-395515 or 85-47-005035.  

ADMISSION TO M.TECH SPONSORED SEATS 2018–’19

Applications are invited from eligible candidates for admission to Sponsored M.Tech seats in College of Engineering Poonjar and the 6 Engineering Colleges under IHRD. Notification: [Click here] Prospectus: [Click here] Application form: [Click here]